Surya Chalisa in English and Hindi

Surya Chalisa in English and Hindi

Surya Deva Chalisa is a devotional hymn sung in praise of Lord Surya, who is the supreme soul who brings light and warmth to the world. The importance of worshiping Lord Surya has been told in the Vedas and Puranas.

Surya Puja maintains mental and physical happiness in life. It is recited by devotees in order to attain peace, happiness, and prosperity in their lives. This Chalisa contains original text in Devanagari script along with its translation in English. Surya Chalisa (40 Lines ) when chanted with full voice produces a lot of energy in your body. Many people recited Lord Surya Deva Chalisa on festivals dedicated to Lord Surya Deva.

Shri Surya Chalisa In English

॥ Doha ॥

Kanaka Badana Kundala Makara,Mukta Mala Anga।

Padmasana Sthita Dhyaie,Shankha Chakra Ke Sanga॥

॥ Chaupai ॥

Jai Savita Jai Jayati Divakara!।Sahasranshu! Saptashva Timirahara॥

Bhanu! Patanga! Marichi! Bhaskara!।Savita Hansa! Sunura Vibhakara॥

Vivaswana! Aditya! Vikartana।Martanda Harirupa Virochana॥

Ambaramani! Khaga! Ravi Kahalate।Veda Hiranyagarbha Kaha Gate॥

Sahasranshu Pradyotana, Kahikahi।Munigana Hota Prasanna Modalahi॥

Aruna Sadrisha Sarathi Manohara।Hankata Haya Sata Chadi Ratha Para॥

Mandala Ki Mahima Ati Nyari।Teja Rupa Keri Balihari॥

Uchchaihshrava Sadrisha Haya Jote।Dekhi Purandara Lajjita Hote॥

Mitra Marichi Bhanu Aruna Bhaskara।Savita Surya Arka Khaga Kalikara॥

Pusha Ravi Aditya Nama Lai।Hiranyagarbhaya Namah Kahikai॥

Dwadasa Nama Prema So Gavain।Mastaka Baraha Bara Navavain॥

Chara Padaratha Jana So Pavai।Dukha Daridra Agha Punja Nasavai॥

Namaskara Ko Chamatkara Yaha।Vidhi Harihara Ko Kripasara Yaha॥

Sevai Bhanu Tumahin Mana Lai।Ashtasiddhi Navanidhi Tehin Pai॥

Baraha Nama Uchcharana Karate।Sahasa Janama Ke Pataka Tarate॥

Upakhyana Jo Karate Tavajana।Ripu So Jamalahate Sotehi Chhana॥

Dhana Suta Juta Parivara Badhatu Hai।Prabala Moha Ko Phanda Katatu Hai॥

Arka Shisha Ko Raksha Karate।Ravi Lalata Para Nitya Biharate॥

Surya Netra Para Nitya Virajata।Karna Desa Para Dinakara Chhajata॥

Bhanu Nasika Vasakarahunita।Bhaskara Karata Sada Mukhako Hita॥

Ontha Rahai Parjanya Hamare।Rasana Bicha Tikshna Basa Pyare॥

Kantha Suvarna Reta Ki Shobha।Tigma Tejasah Kandhe Lobha॥

Pusham Bahu Mitra Pithahin Para।Tvashta Varuna Rahata Su-Ushnakara॥

Yugala Hatha Para Raksha Karana।Bhanumana Urasarma Su-Udarachana॥

Basata Nabhi Aditya Manohara।Katimanha, Rahata Mana Mudabhara॥

Jangha Gopati Savita Basa।Gupta Divakara Karata Hulasa॥

Vivaswana Pada Ki Rakhavari।Bahara Basate Nita Tam Hari॥

Sahasranshu Sarvanga Samharai।Raksha Kavacha Vichitra Vichare॥

Asa Jojana Apane Mana Mahi।Bhaya Jagabicha Karahun Tehi Nahi॥

Dadru Kushtha Tehi Kabahu Na Vyapai।Jojana Yako Mana Manha Japai॥

Andhakara Jaga Ka Jo Harata।Nava Prakasha Se Ananda Bharata॥

Graha Gana Grasi Na Mitavata Jahi।Koti Bara Main Pranavaun Tahi॥

Manda Sadrisha Suta Jaga Me Jake।Dharmaraja Sam Adbhuta Banke॥

Dhanya-Dhanya Tuma Dinamani Deva।Kiya Karata Suramuni Nara Seva॥

Bhakti Bhavayuta Purna Niyam So।Dura Hatataso Bhavake Bhrama So॥

Parama Dhanya So Nara Tanadhari।Hain Prasanna Jehi Para Tama Hari॥

Aruna Magha Mahan Surya Phalguna।Madhu Vedanga Nama Ravi Udayana॥

Bhanu Udaya Baisakha Ginavai।Jyeshtha Indra Ashadha Ravi Gavai॥

Yama Bhado Ashwin Himareta।Katika Hota Divakara Neta॥

Agahana Bhinna Vishnu Hain Pusahin।Purusha Nama Ravi Hain Malamasahin॥

॥ Doha ॥

Bhanu Chalisa Prema Yuta,Gavahin Je Nar Nitya।

Sukha Sampatti Lahi Bibidha,Honhi Sada Kritakritya॥

Shri Surya Chalisa In Hindi

श्री सूर्य देव चालीसा

॥ दोहा ॥

कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग।

पद्मासन स्थित ध्याइए, शंख चक्र के संग।।

॥ चौपाई ॥

जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्व तिमिरहर।
भानु, पतंग, मरीची, भास्कर, सविता, हंस, सुनूर, विभाकर।
 

विवस्वान, आदित्य, विकर्तन, मार्तण्ड, हरिरूप, विरोचन।
अंबरमणि, खग, रवि कहलाते, वेद हिरण्यगर्भ कह गाते।
 

सहस्रांशु, प्रद्योतन, कहि कहि, मुनिगन होत प्रसन्न मोदलहि।
अरुण सदृश सारथी मनोहर, हांकत हय साता चढ़ि रथ पर।
 

मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी।
उच्चैश्रवा सदृश हय जोते, देखि पुरन्दर लज्जित होते।
 

मित्र, मरीचि, भानु, अरुण, भास्कर, सविता,
सूर्य, अर्क, खग, कलिहर, पूषा, रवि,
आदित्य, नाम लै, हिरण्यगर्भाय नमः कहिकै।
द्वादस नाम प्रेम सो गावैं, मस्तक बारह बार नवावै।
 

चार पदारथ सो जन पावै, दुख दारिद्र अघ पुंज नसावै।
नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर कौ कृपासार यह।
 

सेवै भानु तुमहिं मन लाई, अष्टसिद्धि नवनिधि तेहिं पाई।
बारह नाम उच्चारन करते, सहस जनम के पातक टरते।
 

उपाख्यान जो करते तवजन, रिपु सों जमलहते सोतेहि छन।
छन सुत जुत परिवार बढ़तु है, प्रबलमोह को फंद कटतु है।
 

अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते।
सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत।

भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख कौ हित।
ओठ रहैं पर्जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे।

कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्मतेजसः कांधे लोभा।
पूषा बाहु मित्र पीठहिं पर, त्वष्टा-वरुण रहम सुउष्णकर।

युगल हाथ पर रक्षा कारन, भानुमान उरसर्मं सुउदरचन।
बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटि मंह हंस, रहत मन मुदभर।

जंघा गोपति, सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा।
विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तम हारी।

सहस्रांशु, सर्वांग सम्हारै, रक्षा कवच विचित्र विचारे।
अस जोजजन अपने न माहीं, भय जग बीज करहुं तेहि नाहीं।

दरिद्र कुष्ट तेहिं कबहुं न व्यापै, जोजन याको मन मंह जापै।
अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनन्द भरता।

ग्रह गन ग्रसि न मिटावत जाही, कोटि बार मैं प्रनवौं ताही।
मंद सदृश सुतजग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बांके।

धन्य-धन्य तुम दिनमनि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा।
भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सों, दूर हटत सो भव के भ्रम सों।

परम धन्य सो नर तनधारी, हैं प्रसन्न जेहि पर तम हारी।
अरुण माघ महं सूर्य फाल्गुन, मध वेदांगनाम रवि उदय।

भानु उदय वैसाख गिनावै, ज्येष्ठ इन्द्र आषाढ़ रवि गावै।
यम भादों आश्विन हिमरेता, कातिक होत दिवाकर नेता।

अगहन भिन्न विष्णु हैं पूसहिं, पुरुष नाम रवि हैं मलमासहिं।

॥ दोहा ॥

भानु चालीसा प्रेम युत, गावहिं जे नर नित्य।
सुख संपत्ति लहै विविध, होंहि सदा कृतकृत्य।।

Suggested Read: Surya Namaskar Mantra

Avatar for Simmi Kamboj

Simmi Kamboj

Simmi Kamboj is the Founder and Administrator of Ritiriwaz, your one-stop guide to Indian Culture and Tradition. She had a passion for writing about India's lifestyle, culture, tradition, travel, and is trying to cover all Indian Cultural aspects of Daily Life.