Saraswati Chalisa in Hindi and English

Saraswati Chalisa in Hindi and English

In Hinduism, Goddess Saraswati has been called the Goddess of knowledge, speech, and sound, she is also known as Vagdevi. White color is very dear to Goddess Saraswati, this color is a sign of simplicity. She depicted having four hands representing four aspects of human personality in learning: mind, intellect, alertness, and ego. She is represented as carrying sacred scriptures in one hand and a lotus, the symbol of true knowledge, in the opposite hand.

Shree Saraswati Chalisa is a devotional hymn sung in praise of the mother goddess Saraswati. Saraswati Chalisa is forty verse prayer of Goddess Saraswati and its recitation is the most powerful way to please Goddess Saraswati and get her blessing. It gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy, and prosperous.

॥ Doha ॥

Janaka Janani Pada Kamal Raj,Nija Mastaka Para Dhari।

Bandaun Matu Saraswati,Buddhi Bala De Datari॥

Purna Jagat Mein Vyapta Tava,Mahima Amit Anantu।

Ramsagar Ke Papa Ko,Matu Tuhi Ab Hantu॥

॥ Chaupai ॥

Jai Shri Sakal Buddhi Balarasi।Jai Sarvagya Amar Avinasi॥

Jai Jai Jai Veenakar Dhari।Karati Sada Suhansa Savari॥

Roopa Chaturbhujadhari Mata।Sakal Vishva Andar Vikhyata॥

Jaga Mein Pap Buddhi Jab Hoti।Jabahi Dharma Ki Phiki Jyoti॥

Tabahi Matu Le Nija Avatara।Pap Heen Karati Mahi Tara॥

Balmiki Ji The Baham Gyani।Tava Prasad Janai Sansara॥

Ramayan Jo Rache Banai।Adi Kavi Ki Padavi Pai॥

Kalidas Jo Bhaye Vikhyata।Teri Kripa Drishti Se Mata॥

Tulasi Sur Adi Vidvana।Bhaye Aur Jo Gyani Nana॥

Tinhahi Na Aur Raheu Avalamba।Keval Kripa Apaki Amba॥

Karahu Kripa Soi Matu Bhavani।Dukhita Dina Nija Dasahi Jani॥

Putra Karai Aparadha Bahuta।Tehi Na Dharai Chita Sundara Mata॥

Rakhu Laja Janani Ab Meri।Vinaya Karu Bahu Bhanti Ghaneri॥

Main Anath Teri Avalamba।Kripa Karau Jai Jai Jagadamba॥

Madhu Kaitabh Jo Ati Balavana।Bahuyuddha Vishnu Te Thana॥

Samara Hajara Panch Mein Ghora।Phir Bhi Mukha Unase Nahi Mora॥

Matu Sahay Bhai Tehi Kala।Buddhi Viparita Kari Khalahala॥

Tehi Te Mrityu Bhai Khala Keri।Purvahu Matu Manoratha Meri॥

Chanda Munda Jo The Vikhyata।Chhana Mahu Sanhareu Tehi Mata॥

Raktabij Se Samarath Papi।Sur-Muni Hridaya Dhara Saba Kampi॥

Kateu Sira Jima Kadali Khamba।Bara Bara Binavau Jagadamba॥

Jaga Prasiddha Jo Shumbha Nishumbha।Chhina Mein Badhe Tahi Tu Amba॥

Bharata-Matu Budhi Phereu Jayi।Ramachandra Banvasa Karai॥

Ehi Vidhi Ravana Vadha Tum Kinha।Sura Nara Muni Saba Kahun Sukha Dinha॥

Ko Samarath Tava Yasha Guna Gana।Nigama Anadi Ananta Bakhana॥

Vishnu Rudra Aja Sakahin Na Mari।Jinaki Ho Tum Rakshakari॥

Rakta Dantika Aur Shatakshi।Nama Apar Hai Danava Bhakshi॥

Durgam Kaj Dhara Para Kinha।Durga Nama Sakala Jaga Linha॥

Durg Adi Harani Tu Mata।Kripa Karahu Jab Jab Sukhadata॥

Nripa Kopita Jo Marana Chahai।Kanan Mein Ghere Mriga Nahai॥

Sagara Madhya Pota Ke Bhange।Ati Toofana Nahi Kou Sange॥

Bhoota Preta Badha Ya Dukha Mein।Ho Daridra Athava Sankata Mein॥

Nama Jape Mangala Saba Hoi।Sanshaya Isamein Karai Na Koi॥

Putrahin Jo Atur Bhai।Sabai Chhandi Puje Ehi Mai॥

Karai Patha Nita Yaha Chalisa।Hoya Putra Sundara Guna Isa॥

Dhupadika Naivedya Chadhavai।Sankata Rahita Avashya Ho Javai॥

Bhakti Matu Ki Karai Hamesha।Nikata Na Avai Tahi Kalesha॥

Bandi Patha Karein Shata Bara।Bandi Pasha Dura Ho Sara॥

Karahu Kripa Bhavamukti Bhavani।Mo Kahan Dasa Sada Nija Jani॥

॥ Doha ॥

Mata Suraj Kanti Tava,Andhakara Mam Roopa।

Dooban Te Raksha Karahu,Parum Na Main Bhava-Koop॥

Bala Buddhi Vidya Dehu Mohi,Sunahu Saraswati Matu।

Adhama Ramasagarahim Tum,Ashraya Deu Punatu॥


Saraswati Chalisa in Hindi

॥दोहा॥

जनक जननि पद कमल रज,निज मस्तक पर धारि। बन्दौं मातु सरस्वती,बुद्धि बल दे दातारि॥

पूर्ण जगत में व्याप्त तव,महिमा अमित अनंतु। रामसागर के पाप को,मातु तुही अब हन्तु॥

||चौपाई||

जय श्री सकल बुद्धिबलरासी। जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी॥
जय जय जय वीणाकरधारी। करती सदा सुहंस सवारी॥
रूप चतुर्भुज धारीमाता। सकल विश्वअन्दर विख्याता॥
जग में पाप बुद्धि जब होती। तब ही धर्म की फीकी ज्योति॥
तब ही मातु का निज अवतारी। पाप हीन करती महतारी॥
वाल्मीकि जी थे हत्यारा। तव प्रसाद जानै संसारा॥
रामचरित जो रचे बनाई। आदिकवि की पदवी पाई॥
कालिदास जो भये विख्याता। तेरी कृपादृष्टि से माता॥
तुलसी सूर आदि विद्वाना। भये और जो ज्ञानी नाना॥
तिन्हन और रहेउ अवलम्बा। केवल कृपा आपकी अम्बा॥
करहु कृपा सोइ मातु भवानी। दुखित दीन निज दासहि जानी॥
पुत्र करहिं अपराध बहूता। तेहिन धरई चितमाता॥
राखु लाज जननि अब मेरी। विनय करउं भांति बहुतेरी॥
मैं अनाथ तेरी अवलंबा। कृपा करउ जय जय जगदंबा॥
मधुकैटभ जो अति बलवाना। बाहु युद्ध विष्णु से ठाना॥
समर हजार पाँच में घोरा। फिर भी मुख उन से नहीं मोरा॥
मातु सहाय कीन्हतेहि काला। बुद्धि विपरीत भई खलहाला॥
तेहिते मृत्यु भई खल केरी। पुरवहु मातु मनोरथ मेरी॥
चंडमुण्ड जो थे विख्याता। क्षण महु संहारे उन माता॥
रक्तबीज से समरथ पापी। सुरमुनि हदय धरा सब काँपी॥
काटेउ सिर जिमि कदलीखम्बा। बार बार बिनवउं जगदंबा॥
जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभा। क्षण में बाँधे ताहि तू अम्बा॥
भरत मातु बुद्धि फेरे ऊजाई। रामचन्द्र बनवास कराई॥
एहि विधि रावण वध तू कीन्हा। सुरनरमुनि सब को सुख दीन्हा॥
को समरथ तव यश गुनगाना। निगम अनादि अनंत बखाना॥
विष्णु रुद्रज सकहिन मारी। जिनकी हो तुम रक्षा कारी॥
रक्तदन्तिका और शताक्षी। नाम अपार है दानव भक्षी॥
दुर्गम काज धरा पर कीन्हा। दुर्गा नाम सकल जग लीन्हा॥
दुर्ग आदि हरनी तू माता। कृपा करहु जब जब सुखदाता॥
नृप को पित को मारन चाहे। कानन में घेरे मृगनाहे॥
सागर मध्य पोत के भंजे। अति तूफान नहिं कोऊ संगे॥
भूतप्रेत बाधा या दुःख में। हो दरिद्र अथवा संकट में॥
नाम जपे मंगल सब होई। संशय इसमें करई न कोई॥
पुत्रहीन जो आतुर भाई। सबै छांड़ि पूजें एहि भाई॥
करै पाठ नित यह चालीसा। होय पुत्र सुन्दरगुणईशा॥
धूपादिक नैवेद्य चढ़ावै। संकट रहित अवश्य हो जावै॥
भक्ति मातु की करैं हमेशा। निकट न आवै ताहि कलेशा॥
बंदी पाठ करें सतबारा। बंदी पाश दूर हो सारा॥
राम सागर बाँधि हेतु भवानी। कीजै कृपा दास निज जानी॥

॥दोहा॥

मातुसूर्यकान्तितव, अन्धकारममरूप। डूबन से रक्षा करहु परूँ न मैं भवकूप॥
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, सुनहु सरस्वती मातु। रामसागर अधमको आश्रय तूही ददातु॥

Avatar for Simmi Kamboj

Simmi Kamboj

Simmi Kamboj is the Founder and Administrator of Ritiriwaz, your one-stop guide to Indian Culture and Tradition. She had a passion for writing about India's lifestyle, culture, tradition, travel, and is trying to cover all Indian Cultural aspects of Daily Life.